תקנון

תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר PLUGO האתר, האתר מנוהל ומופעל על-ידי חברת  פלאגו טעינה שותפות מוגבלת ו\או "החברה"). בכניסתך לאתר ו/או בשימוש בשירות, הנך מצהיר כי קראת והבנת את תנאי השימוש שלהלן (להלן: "תנאי השימוש"), כי הנך מסכים לתנאי השימוש ומאשר כי תפעל בהתאם להוראותיהם, כי תנאי השימוש יחייבו אותך לכל דבר ועניין וכי לא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, מגבלותיו ו/או האפשרויות הקיימות בו או בקשר עם התאמתו לצרכיך ולדרישותיך. ככל שאינך מסכים לתנאי השימוש, אינך רשאי להשתמש בשירות והינך מתבקש לצאת מהאתר. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, הם מתייחסים גם ללשון נקבה. כמו כן, כל פנייה ליחיד משמעה גם פנייה לרבים, ולהיפך. PLUGO שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התנאים בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

שימוש בשירות

 • כל בעל מכשיר נייד חכם יכול להשתמש בשירות כדי: (א) לקבל מידע אודות עמדות טעינה של פלגו לרבות אודות מיקומן והסטטוס שלהן; (ב) לבצע תשלומים בגין טעינת רכב חשמלי ו/או שירותים אחרים; (ג) לרכוש מוצרים שונים; (ד) לקבל מידע אודות הטבות ומבצעים שונים המותאמים לטעמיך ולהרגליך האישיים וכן להשתתף בהם והכל בכפוף לאמור לעיל ולהלן ("השירותים").
 • כל שימוש החורג מקבלת מידע, לרבות מסירת פרטים, רכישות מוצרים או שירותים, מימוש הטבות או מבצעים, ביצוע התחייבויות וכיוצא באלה, רשאי לבצע מי שנתמלאו לו התנאים המצטברים הבאים: (א) הנו בעל כשרות משפטית. במידה והנך קטין או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, שימושך באתר ייראה כאילו נעשה לאחר קבלת אישור כאמור; ו- (ב) הוא נרשם כמשתמש באתר, כמפורט להלן.

רישום

 • רישום מחייב מסירת פרטים כגון: מספר טלפון סלולרי, שם מלא, כתובת מגורים ו\או עסק, כתובת דואר אלקטרוני ופרטים נוספים, כפי שיידרשו מעת לעת. בנוסף, עשויים להידרש עוד נתונים לשם ביצוע פעולות שונות באמצעות האתר כגון שירותי מיקום, הספקת כתובת דוא"ל וכיוצ"ב.
 • הנך מצהיר ומתחייב כי: (א) תמסור פרטים נכונים ומדויקים ולא תשתמש באתר בזהות בדויה או התחזות לאחר; (ב) שם המשתמש שתבחר בו אינו שייך או כפוף לזכויות אדם אחר; (ג) שינוי פרטים מחייב רישום מחדש ו\או עדכון פרטים בהתאם להנחיות החברה והתנאים המפורטים לעיל ולהלן; ו- (ה) במקרה בו הנך סבור שנעשה שימוש בלתי מורשה בנתוניך, תדווח על כך לאלתר באמצעות פניה באתר לשירות הלקוחות בPLUGO. כל הפעולות שנעשו או שיעשו במסגרת האתר תחת שם המשתמש שלך הינם תחת האחריות האישית שלך. עליך לשמור את פרטי חשבונך באופן מאובטח. PLUGO לא תישא באחריות בגין כל נזק או הפסד אשר יגרם על-ידי כל שימוש בלתי מורשה בחשבונך וזאת עד למסירת הודעה על כך ל PLUGO.
 • מודגש ומובהר, כי הנתונים שתמסור יישמרו במאגר מידע שבבעלות PLUGO אך ורק למשך הזמן הנדרש והסביר למטרות שלשמן הם נאספו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של PLUGO, או עד קבלת בקשה מפורשת למחיקתם, ובכל מקרה – כנדרש לפי דין. אתה מאשר כי ידוע לך שאין חובה על-פי חוק למסור את הנתונים הנ"ל, ומסירתם תלויה ברצונך והסכמתך, וכפופה למדיניות הפרטיות של האתר ("מדיניות הפרטיות") אשר זמינה באתר פלאגו בכתובתplugo.co.il (" אתר PLUGO")  ובאתר ואישורך את תנאי השימוש מהווה אישור למסירת המידע, בכפוף להוראות כל דין.

 

הוראות

 • הנך מתחייב כי לא תעשה ולא תאפשר לאחרים לעשות אחד או יותר מהפעולות הבאות: (א) הצגת תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, באופן המשנה את עיצובה או מחסיר תכנים כלשהם, לרבות פרסומות ותכנים מסחריים; (ב) שימוש בשמות ובסימנים המסחריים (בין אם רשומים ובין אם לאו) המוצגים באתר, ללא הסכמת PLUGO ו/או הסכמת בעלי הזכויות בהם מראש ובכתב, לפי העניין; (ג) הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים; (ד) שימוש באתר לצרכים מסחריים בניגוד לאמור לעיל ולהלן; (ה) העתקה, עריכה מחדש או פרסום של תכנים המופיעים באתר מבלי לקבל את הסכמת בעלי הזכויות בהם מראש ובכתב, לפי העניין; (ו) שידור או העברה בדרך כלשהי של תכנים מהאתר; (ז) יצירת או הפצת וירוסים, תוכנות-עוינות ו/או כל אמצעי אחר אשר עלול לפגוע, להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש במערכות מחשב, שרתים, חומרה או תוכנה של PLUGO או של כל צד שלישי; (ח) הפצת "דואר זבל" או כל שימוש שנועד להתחקות או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא; ו/או (ט) כל פעולה שהינה בניגוד להוראות הדין, או שיש בה כדי להפר זכויות של צדדים שלישיים; ולא תאפשר לאחרים לעשות איזה מהפעולות האמורות לעיל.
 • מבלי לגרוע מהזכויות והסעדים הנתונים לPLUGO לפי כל דין או הסכם, PLUGO תהא רשאית לחסום את השימוש שלך באתר או בשירותים, או בכל חלק מהם, לרבות במקרה בו, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אתה או מי מטעמך תוך שימוש בפרטיך: (א) ביצוע מעשה בלתי חוקי או בניגוד להוראות כל דין; (ב) הפרת תנאי מהתנאים המפורטים לעיל ולהלן; (ג) מסרת בעת הרישום, או לאחר מכן, פרטי זיהוי שגויים; ו\או (ד) כל מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בPLUGO או בפעילותה התקינה של האתר.
 • הזנת פרטים נכונים בעת כל שימוש באתר היא באחריותך האישית והבלעדית. PLUGO ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית ולמשתמש האתר לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה אם מסיבה כלשהי הוזנו פרטים שאינם נכונים ומדויקים, בין במתכוון ובין שלא במתכוון, בין מעשה ובין במחדל.
 • באחריותך הבלעדית להודיע לשירות הלקוחות של PLUGO על כל שימוש בלתי מורשה או על כל אירוע העשוי להביא לשימוש בלתי מורשה באתר וPLUGO- תהיה רשאית לבטל את השימוש באתר. PLUGO ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי, ישירה או עקיפה, כספית או אחרת, ולמשתמש האתר לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה, בגין כל תוצאה שתנבע מאי מתן הודעה כאמור.

תכני מפרסמים ושותפים עסקיים

 • השירות כולל תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים.
 • PLUGO לא תישא בכל אחריות בקשר עם תכנים מסחריים אלה, תכנים אלה הינם באחריותם הבלעדית של המפרסמים. PLUGOאינה בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן פרסומים אלו. פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.
 • כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר הינה בין המשתמש לבין המפרסם. PLUGO איננה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר או ירכשו באמצעותן.

עסקאות רכישה- מוצרים ושירותים

 • משתמשי האתר יכולים לשלם בגין טעינת רכב חשמלי ו/או שירותים נוספים באמצעות תשלום הסכומים המחושבים לפי זמן שימוש ותעריף העלול להשתנות מעמדה אחת לאחרת  בכפוף לתנאי העסקה אשר מצוינים בממשק הנהג באתר ובאתר לפני כל טעינה (להלן "העסקה") על פי המפורט כדלקמן:
  • באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על-ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. לשם כך יש להזין את פרטי כרטיס האשראי ופרטי המשלם במקום המיועד לכך באתר לרבות מספר תעודת זהות. כמו כן, יש לבחור אמצעי לזיהוי פרטים באמצעות טביעת אצבע או קוד אישי בן ארבע ספרות או כל אמצעי אחר המוכר כאמצעי אבטחת מידע כגון זיהוי פנים או זיהוי ביומטרי. לאחר הזנת הפרטים הנדרשים ושליחתם תקבל אישור המעיד שפרטי התשלום נקלטו באתר. רק לאחר שתסתיים בדיקת פרטי כרטיס האשראי ויתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב העסקה כבת ביצוע. יובהר למען הסר כל ספק כי משלוח האישור אינו מהווה ראיה על ביצוע העסקה ואינו מחייב את PLUGO. רישומי PLUGO בקשר עם הפעולות המבוצעות באתר, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהם.
 • יש לפנות לשירות הלקוחות או לשלוח הודעה דרך האתר במידה והלקוח נתקל בהודעת שגיאה או תקלה כלשהי לרבות: פרטים שגויים בהזמנה, תקלה או שגיאה באתר בעת ביצוע עסקה או הזנת פרטים, ועוד מקרים דומים, PLUGO או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מפרטים שגויים, שגיאה או תקלה בקליטת ההזמנה.
 • כל עוד לא צוין אחרת, הסכומים שמופיעים באתר כוללים מע"מ. התמונות המתארות את המוצרים המופיעים באתר נועדו להמחשה בלבד, אין באמור באתר ובמידע הכלול בה משום הצעה, שידול או ייעוץ לרכישת שירות ו/או מוצר ו/או לביצוע פעולות כלשהן

ביטול עסקה

 • ביטול עסקה יעשה בהתאם לתנאי העסקה אותה מבקשים לבטל ובכפוף להוראות כל דין הנוגעות לביטול עסקה, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו. במידה ובוטלה עסקה על-ידי המשתמש, בהתאם להוראות הדין והאמור לעיל ולהלן, תזכה PLUGO את כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה העסקה כנגד הצגתו.
 • מבלי לגרוע מאילו מהאמור לעיל ולהלן, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהיה PLUGO רשאית (הדבר לא יתפרש כנטילת אחריות כלשהי וללא גריעה מיתר ההוראות המפורטות לעיל ולהלן): לבטל את העסקה (כולה או חלקה) ו/או לזכות את המשתמש בגינה או לבטל את חיוב כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה העסקה: (א) במקרה של טעות בתום לב באחד מן הנתונים המפורטים באתר לגבי המוצר ו/או השירות, לרבות מחיר הפריט או תיאורו על בסיסם נערכה העסקה; (ב) במקרה של השבתה או תקלה בפעילותה התקינה של האתר עקב "כוח עליון", ו/או עקב מקרה של תקלה מהותית במערכת המחשוב, במערכת הטלפונים או במערכות תקשורת אחרות המשרתות את PLUGO, ו/או בכל מקרה אחר בו יעכבו, ימנעו או ישבשו גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת PLUGO את פעילותה התקינה של האתר או את אספקת המוצרים ו/או השירותים; ו- (ג) במקרה בו לא עמד המשתמש בהתחייבות מהתחייבויותיו לרבות, אך לא רק, ההתחייבות לתשלום התמורה בגין הפריט שרכש ו/או בכל מקרה בו מסר המשתמש פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מושלמים, לרבות במקרה של אי אישור העסקה על-ידי חברת כרטיסי האשראי. התקשרות שבוטלה כאמור לא תזכה את המשתמש בכל סעד שהוא ולא יהיו למשתמש כל טענות כנגד PLUGO בשל כך.
 • ניתן לפנות בכל עת אל PLUGO באמצעות משלוח הודעה באתר על ידי המשתמש, בבקשה כי תחסום את ההרשאות לחיוב כרטיס האשראי באתר, הן כתוצאה מאובדן שם המשתמש והסיסמה והן מכל סיבה אחרת.

מבצעים והטבות

 • משתמשים יתעדכנו לגבי מבצעים באמצעות האתר שתתעדכן מעת לעת אודות המבצעים, האתר תאפשר למשתמשים להשתתף במבצעים וההטבות, ההשתתפות במבצעים וניצול ההטבות כפופים לתנאי המבצע הרלוונטי ו/או לתנאים שייקבעו על-ידי PLUGO באופן בלעדי.

קניין רוחני

 • כל הזכויות מכל סוג שהוא, לרבות זכויות קניין רוחני, באתר, בתכנים, בעיצובים, ביישומים, בכלים וברכיבים אחרים באתר, וכן בכל אמצאה, שיפור, חידוש, פיתוח, תגלית, שינוי, או יצירה הקשורים באתר והמהווים מושא לזכויות קניין רוחני כלשהן (לרבות פטנטים, זכויות יוצרים, עיצובים, מדגמים, סודות מסחריים וסימני מסחר, כולל בקשות לרישום אלו מהזכויות הנ"ל) (להלן: "זכויות הקניין הרוחני")  הינן של PLUGO ו/או של צדדים שלישיים שהרשו ל -PLUGO להשתמש בהם. המונחים "תוכן" או "תכנים" פירושם כל מידע מכל מין וסוג, לרבות (אך לא רק): כל מסמך, רשומה, תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, סרטון, קובץ קולי, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים, ממשקי משתמש, וכן כל תו, סימן, סמל וצלמית; והכל, בכל מדיה שהיא.
 • PLUGO מעניקה בזאת לך רישיון שימוש מוגבל, שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה או להמחאה, לעשות שימוש אישי אך ורק לצרכים המתוארים באתר ובאמור לעיל ולהלן; והכל בכפוף ליתר ההוראות המפורטות לעיל ולהלן. מעבר לאמור לעיל, PLUGO לא מעניקה, מקנה או ממחה כל זכות או רישיון, מפורש או משתמע, בקשר עם האתר, התכנים וזכויות הקניין הרוחני.
 • ככל שהמשתמש ישלח ל – PLUGO המלצות או השגות בקשר לאתר או לשירותים, PLUGO תהא רשאית לעשות בהם שימוש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי מבלי שתהא חייבת לשלם או לפצות את המשתמש בכל דרך שהיא בגין המלצה או השגה כאמור.

אחריות

 • מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלה, מובהר כי כתנאי יסודי לשימוש באתר הינך מסכים מפורשות כי השימוש באתר הינו על אחריותך האישית הבלעדית והמלאה בלבד. PLUGO אינה מתחייבת שהגישה ו/או השימוש שלך בשירות יינתנו כסדרם, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ו/או הפרעה. השירות ניתן כמות שהוא ("As Is"), ללא אחריות כלשהי, מפורשת ו/או עקיפה, למעט אחריות שלא ניתן לסייגה על-פי הדין החל על תנאי השימוש. לא תהיה ל PLUGO, למנהליה, לעובדיה ולפועלים מכוחה, בשמה ומטעמה, כל אחריות כלפי המשתמש, לכל נזק, ישיר ו/או עקיף ו/או מקרי ו/או מיוחד ו/או תוצאתי, וכן, לא תהיה ה PLUGO אחראית בגין כל הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לאתר ו/או לשירות, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם.
 • אתה מתחייב בזאת לפצות ולשפות את PLUGO ואת כל הפועלים בשמה או מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, חבות או הוצאה, לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט אשר יגרמו למי מהם כתוצאה מהשימוש באתר או בשירותים על ידך או על ידי מי מטעמך ו/או תוך שימוש בפרטיך בין בהסכמתך ובין שלא, לרבות בגין כל מעשה או מחדל העומדים בניגוד להוראות המפורטות לעיל ולהלן, ולרבות בגין כל טענה, דרישה או עילת תביעה של צד שלישי הנובעים מכל מעשה או מחדל. PLUGO שומרת לעצמה את הזכות ליטול את ההגנה ואת השליטה הבלעדית בהליך המשפטי בכל עניין כאמור. זכות PLUGO כאמור לא תפטור אותך מהתחייבויותיך לשיפוי בכל מקרה, והנך מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם PLUGO או מי מטעמה לצורך כך, לרבות על-ידי מסירת מידע וחומרים שברשותך.