מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

 • המטרה הראשונית של PLUGO באיסוף מידע היא לספק לך חווית שימוש בטוחה, יעילה ומותאמת אישית ככל הניתן. בהתאם, פלגו עשויה לאסוף מידע שאינו מאפשר זיהוי אישי של המשתמש ("מידע לא אישי") בקשר עם השימוש בשירות, על מנת להבטיח את איכות השירות ולהעשיר את השירות המוצע למשתמש, וכן על מנת לשפר את ביצועי השירות כמפורט מטה.
 • PLUGO  עשויה לאסוף, לרבות באמצעות צדדים שלישים המספקים שירותי ניתוח נתונים של שימוש ברשת, מידע לא אישי בנוגע לזמן, סוג ואופן השימוש בשירות. מידע זה עשוי לכלול בין היתר מידע אודות כתובת IP ופרמטרים גיאוגרפים הקשורים אליה (Geo IP), מידע אודות השם והגרסה של מערכת ההפעלה שלך, יצרן ודגם המכשיר, מזהה המכשיר, השפה, השם והגרסה של האתר שבשימושך, וכן מידע לא-אישי אודות סטטיסטיקה/הרגלי השימוש (כגון זמני השימוש, מספר הקלקות על כל לינק וכו') ודו"חות בנוגע לקריסות של השירות ((Crash reports.
 • PLUGO  עשויה להשתמש במידע הנ"ל על מנת להבין כיצד המשתמשים שלה משתמשים בשירות, לנתח שימוש חוזר, להבטיח שהשירות עדכני ולספק עדכונים אוטומטיים של גרסאות חדשות של האתר, ולשפר את השירות ואת חווית השימוש של המשתמש.
 • PLUGO  עשויה לאסוף מידע לא-אישי בנוגע למיקום הפיזי של המכשיר הנייד החכם שלך וזאת כדי לספק לך שירותים ותכנים מבוססי-מיקום בהתאמה אישית. פלאגו עשויה לחלוק עם שותפי השיווק שלה מידע לא אישי זה בדבר המיקום הפיזי של המכשיר הנייד החכם, ביחד עם מידע בדבר הפרסומות שחזית בהן ומידע לא אישי אחר שהיא אוספת, וזאת כדי לספק לך תוכן בהתאמה אישית גבוהה יותר וכדי ללמוד את מידת היעילות של הקמפיינים השיווקיים. ביכולתך למנוע שיתוף המיקום הפיזי של המכשיר הנייד החכם שברשותך דרך הגדרות המכשיר עצמו, אך אם תמנע שיתוף כאמור, ייתכן ופלגו לא תוכל לספק לך את השירות בכלל או באופן חלקי.

אבטחת מידע

 • PLUGO  פועלת על פי הסטנדרטים המקובלים בענף כדי להגן על המידע שנאסף על ידה. פלאגו באמצעי זהירות מתקדמים כדי להגן על המידע שנאסף מפני אובדן, שימוש לרעה, גישה לא מורשית, חשיפה, שינוי או הרס. למרבה הצער, שום שיגור נתונים באמצעות האינטרנט, רשתות סלולריות או מערכת אחסון מידע אינו מאובטח באופן מלא והרמטי,  ופלאגו אינה יכולה להבטיח אבטחה מלאה של המידע בכל עת. עם השימוש בשירות, בכל אופן שהוא, אתה מודע ומסכים באופן מפורש לכך שהחברה לא תהיה אחראית לשום פעולה של צד שלישי כלשהו, לשימוש לרעה ו/או לכל הפרה של אבטחת מידע.

הודעה והסרה

 • PLUGO  שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהאתר תכנים אשר לטענת צדדים שלישיים מפרים את זכויות הקניין הרוחני שלהם או זכויות אחרות. אם הנך סבור כי תוכן מסוים המופיע באתר מפר את זכויות הקניין הרוחני שלך, או של צד שלישי, או מפר הוראה אחרת המפורטת לעיל ולהלן, הנך מתבקש לפנות לשירות הלקוחות של PLUGO באמצעות האתר ולציין את הפרטים הבאים: (א) פרטיך המלאים ופרטי ההתקשרות עמך (שם מלא, כתובת, טלפון, דואר אלקטרוני); (ב) זיהוי מדויק של התוכן שלטענתך מפר זכויות והסבר מפורט כיצד הוא מפר זכויות; ו- (ג) הצהרה חתומה שלך, כי למיטב ידיעתך המידע שנמסר על ידך מלא ונכון.

כללי

 • האמור לעיל ולהלן מהווה את החוזה המשפטי המלא בינך ובין פלגו  ביחס לשימושך באתר.
 •  PLUGOרשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר ו/או עיצובה וכן את היקפו וזמינותו של השירות, לפי שיקול דעתה הבלעדי. מטבע הדברים שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר אי-נוחות זמנית. הנך מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 • PLUGO רשאית להגביל או להפסיק את השירות בכל עת לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיוניות או מיידיות במערכות המשמשות אותה.
 • מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית PLUGO להפסיק בכל עת את מתן השירות, כולו או מקצתו, לזמן קצוב או באופן קבוע, בשיקול דעתה הבלעדי.
 • PLUGO  שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. שינוי תנאי השימוש ייעשה על ידי עדכונם ופרסומם באתר, והשינוי יחייב את המשתמש החל מתום 14 יום מיום עדכונם ואילך. המשך שימוש על ידי המשתמש באתר מהווה הסכמתך לתנאי השימוש, כפי שעודכנו. ככל שאינך מסכים לתנאי השימוש המעודכנים באתר, אין לך זכות להשתמש בשירות והנך מתבקש לצאת מהאתר.
 • PLUGO  רשאית להעביר ו/או להמחות ו/או להסב את זכויותיה ו/או חובותיה על פי האמור לעיל ולהלן בכל עת לכל צד שלישי ללא הסכמת המשתמש.
 • במידה וייקבע שחלק כלשהו מהאמור לעיל ולהלן אינו תקף, או שאינו ניתן לאכיפה, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם את כוונת התנאים המקוריים, ואילו יתר התנאים המפורטים לעיל ולהן יישארו בתוקפם ככתבם וכלשונם.
 • לא יראו עיכוב או הימנעות מצד PLUGO מלממש או מלאכוף זכות מזכויותיה על-פי האמור לעיל ולהלן כוויתור או כמניעה מצדה מלממש את זכויותיה בעתיד, והיא תהיה רשאית לממש את זכויותיה, כולן או מקצתן, בכל עת שתמצא לנכון אלא אם כן הוסכם במפורש אחרת על-ידי פלגו בכתב.

סמכות שיפוט

 • על השימוש באתר ותנאי השימוש יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. סמכות השיפוט היחידה והבלעדית בכל הקשור לתוקפם, פרשנותם ו/או הפרתם של תנאי השימוש תהא לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב יפו.

 

אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לאמור לעיל ו/או למדיניות הפרטיות, אתה מוזמן לפנות אלינו באמצעות משלוח הודעה לשירות הלקוחות של PLUGO באמצעות האתר, בדוא"ל contact@plugo.co.il ,או באתר www.plugo.co.il  בכתובת  נירים 2 ת"א  או בטלפון 037918888